Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2020. október 16. napjától

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Veress Egon egyéni vállalkozó mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) által üzemeltetett, www.videovirtuoz.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) vagy egyébként e-mailben leadott megrendelésekre, a Weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy kizárólag csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben Ön az ÁSZF minden pontjával egyetért, és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti!

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A szerződéskötés nyelve a magyar. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

A Vállalkozó jogosult a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására a Weboldalon történő közzététellel. A módosítás a közzététellel lép hatályba és ezt követően irányadó.

 

Fejezetek:

VÁLLALKOZÓ ADATAI

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

III. A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA, SZERZŐI JOGOK

A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A MEGRENDELŐ ÁLTAL ÁTADOTT TARTALOMRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A TELJESÍTÉS MENETE, FIZETÉSI FELTÉTELEK

VII. ELÁLLÁSI JOG

VIII. SZAVATOSSÁG

FELELŐSSÉG

A WEBOLDAL MŰKÖDÉSE

PANASZKEZELÉS

XII. JOGORVOSLAT

XIII. EGYEBEK

 

Vállalkozó Adatai

Név: Veress Egon egyéni vállalkozó

Elektronikus levelezési címe: info@videovirtuoz.hu

Adószám: 55442295-1-24

Nyilvántartási szám: 54120239

Székhely: 5720 Sarkad, Sarkadkeresztúri út 46.

Telefonszám: +36 205274633

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal

 

A tárhely-szolgáltató adatai:

Neve: Rackforest Kft.

Címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22

Telefonszáma: +36 70 362 47 85

E-mail címe: info@rackforest.com

Alapvető rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jogszabályok az irányadóak, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (továbbiakban: Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A Vállalkozó szolgáltatásának megrendelői (továbbiakban: Megrendelők) a megrendeléssel egyidejűleg elismerik, hogy a jelen ÁSZF-et megismerték és azt magukra nézve kötelezőnek elfogadták. Ha a Megrendelő jelen feltételeket nem fogadja el, úgy nem veheti igénybe a Weboldal által nyújtott szolgáltatásokat.

A Megrendelők a Vállalkozó szolgáltatásainak lényeges tulajdonságairól a Weboldalon, illetve e-mailen kapnak/kaphatnak részletes felvilágosítást.

A Weboldalon keresztül megadott személyes adatok (pl. név és e-mail cím) kezelése teljes mértékben az Adatvédelmi Tájékoztatónak megfelelően történik. Kérjük, figyelmesen olvassa el az Adatkezelési Tájékoztatónkat, mielőtt bármilyen információt a Vállalkozó rendelkezésére bocsátana! Az Adatkezelési Tájékoztató a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.

III. A Szolgáltatás tartalma, szerzői jogok

A Vállalkozó a Megrendelő megrendelése alapján videó (audiovizuális) tartalmat (a továbbiakban: videó) készít a Megrendelő részére.

A Vállalkozó a videókat a Megrendelő által megrendelt és általa elfogadott feltételekkel, formátumban, minőségben és mérettel adja át. Amennyiben a felhasználási felületek (pl. Facebook) elvárásaiban változás áll be, az ennek megfelelő mutációk és az egyéb bármely, a Megrendelő által kért módosítás a videó leadását követően csak külön díjazás ellenében lehetséges, amiről a előzetesen Felek külön, kölcsönösen megállapodnak.

A Felek megállapodnak, hogy a videók végleges változatainak átadásával – a vonatkozó vállalkozói díj megfizetésének feltételével – a Vállalkozó a Megrendelő részére a videók mint szerzői jogi művek vonatkozásában kizárólagos, területileg, időben és felhasználás módját (ide értve különösen de nem kizárólagosan a többszörözést, terjesztést, nyilvános előadást, a nyilvánossághoz sugárzással vagy bármely formában történő közvetítést vagy továbbközvetítést, vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon a nyilvánosság számára úgy történő hozzáférhetővé tételt, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhassák meg) tekintve nem korlátozott, átengedhető felhasználási jogot enged a Megrendelő részére.

A Felek rögzítik, hogy a Felek közötti szerződés alapján a Vállalkozó által a Megrendelő részére készített tartalom vonatkozásában biztosított felhasználási jogok ellenértékét a vállalkozói díj magában foglalja.

A Felek azonban megállapodnak, hogy a Vállalkozó jogosult marad az átadott videók egyes elemeinek további felhasználására további tevékenysége céljából (ide nem értve a Megrendelő által a lentiek szerint átadott azon elemeket, pl. logókat, védjegyeket, amelyek vonatkozásában a Megrendelő rendelkezik jogosultsággal).

Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozótól zenei művek felhasználását is megrendeli, úgy a Megrendelő a Vállalkozó által megadott listából jogosult a művek kiválasztására, amelyeket a maga is beszerez és a Megrendelőt tájékoztatja annak forrásáról mint szolgáltatóról. A Vállalkozó felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy az ezen szolgáltató által biztosított tartalommal kapcsolatos jogosultságokra a szolgáltató feltételei az irányadóak. Egyéb zenei tartalmat vagy más, a Megrendelő által felhasználni kért szellemi alkotást a Megrendelő köteles biztosítani a lentieknek megfelelően. A Vállalkozón keresztül biztosított zenei tartalom csak a videó részeként használható fel, a zenemű, hang önálló felhasználása minden formában tilos.

A Vállalkozó felhívja a figyelmet, hogy az egyes képernyőkön azonos szín eltérő árnyalatban jelenhet meg. Az ilyen eltérésekért, az ezek alapján kért módosításokért a Vállalkozó nem vállal felelősséget.

A szerződés létrejötte

A Felek között a jelen ÁSZF alapján leadott megrendelés Vállalkozó elfogadásával vállalkozási szerződés jön létre, amely alapján a Vállalkozó elkészíti a tartalmat a Megrendelő részére.

A Megrendelő e-mailben vagy a Weboldalon található felületen adja le megrendelését. A Felek között csak akkor jön létre a szerződés az elfogadott megrendelésben és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel, ha azt a Vállalkozó minden lényeges feltételre (így a videó jellemzőire, a határidőre, a vállalkozói díjra) vonatkozóan kifejezetten elfogadja, amit a Vállalkozó e-mailben tesz meg. Amennyiben a megrendeléshez képest a Vállalkozó a válaszában vagy ezt követően a Megrendelő eltérő feltételeket javasol, úgy a szerződés csak ezeknek a másik Fél általi elfogadásával jön létre.

A Felek megállapodnak, hogy egymás között írásbelinek tekintik a szerződéssel összefüggésben egyszerű e-mailben megtett nyilatkozataikat.

Az adatbeviteli hibákat a megrendelőlap kitöltésével egyidejűleg tudja javítani a Megrendelő. Kérjük, gondosan ellenőrizze a megrendelőlap tartalmát! Amennyiben a Megrendelő egyéb adatbeviteli hibát tapasztal, úgy köteles azt haladéktalanul e-mailben jelezni a Vállalkozó felé. A Vállalkozó a Megrendelő általi téves vagy hiányos adatmegadással kapcsolatban mindennemű felelősséget kizár. Figyelemmel a szolgáltatás jellegére is, a Megrendelőnek az adatbeviteli hibák javítására legkésőbb a vállalkozói díj megfizetésének napján van lehetősége.

 

A Megrendelő által átadott tartalomra vonatkozó szabályok

 

Bizonyos tartalmat (így különösen a Megrendelő logóját, védjegyét) a Megrendelő ad át a Vállalkozó részére a videóban történő felhasználás céljából. Kizárólag a Megrendelő felelős az általa átadott és felhasználni kért tartalomért. Amennyiben a Vállalkozóval szemben a Megrendelő által átadott tartalomért harmadik személy igényt érvényesít, a Megrendelő köteles azt a Vállalkozónak megtéríteni.

A Megrendelő az általa a Vállalkozónak átadott tartalommal nem sértheti harmadik személy jogát, különösen szerzői vagy szomszédos jogi jogosultságát. A tartalom rendelkezésre bocsátása előtt a Megrendelő köteles meggyőződni arról, hogy ő a tartalom felhasználására korlátozás vagy harmadik személyektől szükséges további jóváhagyás nélkül jogosult és a felhasználás, illetve a tartalom nem sérti harmadik személy jogát, jogos érdekét és egyébként nem jogellenes, ezért kizárólag a Megrendelő tartozik felelősséggel.

A Megrendelő köteles tartózkodni mindennemű törvénytelen, fenyegető, becsületsértő, rágalmazó, obszcén, pornográf, illetlen, gyalázkodó, reklámot tartalmazó vagy bármely olyan tartalom vagy anyag átadásától, amely bűncselekménynek vagy más jogsértésnek minősül, illetve ilyennek minősülő magatartásra ösztönöz.

A Vállalkozó nem ellenőrzi a részére átadott tartalmat és információt, továbbá nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. A Vállalkozó nem vállal felelősséget a más által rendelkezésre bocsátott jogszabályba ütköző tartalmú információval (ide értve a fájlokat is) harmadik személynek okozott jogsérelemért.

A feltöltéssel a Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a tartalmat a videó elkészítése céljára, az ahhoz szükséges mértékben felhasználja, így különösen arról másolatot készítsen, azt többszörözze és átdolgozza, alkotásában rögzítse.

A Megrendelő az általa biztosított tartalmat és minden kért tájékoztatást és információt köteles a Vállalkozó részére a Vállalkozó által megjelölt határidőben és az általa kért minőségben, formátumban és egyéb feltételekkel a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, ellenkező esetben a Vállalkozó számára a teljesítésre egyeztetett határidők külön nyilatkozat nélkül automatikusan, arányosan meghosszabbodnak.

 

A teljesítés menete és fizetési feltételek

A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a megrendelés elfogadását követő 3 munkanapon belül a Felek által a visszaigazolt megrendelésben szereplő összegű, ennek hiányában 4.990,- Ft összegű óvadékot (kaució) utal át a Vállalkozó részére, ami feltétele annak, hogy a Vállalkozó megkezdje a munkát. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a szerződés teljesítése a Megrendelő érdekkörébe tartozó okból marad el, úgy a Vállalkozó 4.990,- Ft meghiúsulási kötbérre jogosult, amelynek kiegyenlítéséhez jogosult a Vállalkozó az óvadék felhasználására. A szerződés teljesítése esetén a Felek a foglalót beszámítják a vállalkozói díjba.

A Vállalkozó a fenti kaució elutalásának feltételével határidőre elkészíti a megrendelt videót és ahhoz a hozzáférést vízjeles, nem felhasználható formában, nem végleges minőségben történő, URL-es, nem letölthető elérhetőségként elküldi a Megrendelő részére e-mailben. A Felek rögzítik, hogy a vízjeles verzió átküldésének kizárólagos célja, hogy a Megrendelő azt véleményezze, ennek a verziónak az ezen céltól eltérő felhasználására semmilyen formában nem jogosult, így nem jogosult különösen azt nyilvánosságra hozni, közzétenni, nyilvánossághoz bármilyen formában közvetíteni.

Az első vízjeles verzióhoz képest a Megrendelő egy kör módosítást jogosult kérni, amelyet a Vállalkozó elvégez és szintén a fentieknek megfelelő vízjeles verzióban ismételten átküldi az elkészült videót a Megrendelőnek.

Amennyiben a Megrendelő a vízjeles verzió leadását követő 3 munkanapon belül nem jelez kifogást a vízjeles verzióval kapcsolatban, úgy a Felek a Vállalkozó teljesítését a Megrendelő részéről elfogadottnak tekintik. A Felek a határidő lejártával, illetve amennyiben a Megrendelő a határidő lejárta előtt elfogadólag nyilatkozik a videó vonatkozásában, úgy az elfogadással teljesítettnek tekintik a Vállalkozó szolgáltáltatását és a Vállalkozó jogosult a számlájának kiállítására, amely alapján a Megrendelő köteles a Vállalkozó részére megfizetni a vállalkozói díj kauciót meghaladó részét. A videó végleges verzióját a Vállalkozó a teljes vállalkozói díj megfizetését követő egy munkanapon belül adja át a Megrendelő részére.

A Felek videókat e-mailben vagy tárhelyre történő feltöltéssel adja át. A Vállalkozó felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a tárhelyen a videó két hétig elérhető. A leadást követő két hét után a Vállalkozó jogosult törölni a videó minden változatát, az ismételt elküldésre és a videó megőrzésére ezt követően nem köteles, ezért felelősséget nem vállal. A leadást követően a Megrendelő köteles a videó letöltéséréről és tárolásáról gondoskodni.

A Vállalkozó alanyi áfamentes.

A pontos vállalkozói díjat a Vállalkozó visszaigazolása tartalmazza, amelyek egyéni feltételek szerint eltérhetnek a Weboldalon közzétett irányáraktól.

A megrendelhető szolgáltatások árai változtatásának joga a Vállalkozóé. A módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás kizárólag a módosítást követő megrendelések esetén érvényesíthető, a már megrendelt szolgáltatások díját sem kedvezően, sem kedvezőtlenül nem befolyásolhatja.

A Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy a Vállalkozó elektronikus számlát állítson ki és küldjön meg a részére.

VII. Elállási jog

A Felek megállapodnak, hogy a kaució megfizetését követően a Megrendelőt nem illeti meg az elállás vagy rendes felmondás joga.

A Megrendelő a videókat üzleti tevékenységével összefüggésben rendeli meg, így nem minősül fogyasztónak, így őt nem illeti meg a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti elállási jog.

Az esetlegesen fogyasztónak minősülő fogyasztó sem gyakorolhatja elállási jogát a szolgáltatás vonatkozásában, mivel az nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom, amely tekintetében a vállalkozás a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdi meg a teljesítést, és a Megrendelő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát; [45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés m) pontja]. A Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten beleegyezik a teljesítés megkezdésébe és tudomásul veszi, hogy ezzel abban az esetben is elveszíti az elállási jogát, amennyiben mégis fogyasztónak minősülne.

VIII. Szavatosság

Kellékszavatossági igénye alapján a Megrendelő választása szerint: (a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Vállalkozónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy (b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Vállalkozó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Vállalkozó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a Ptk. szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a Megrendelőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

A Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Vállalkozóval közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

 

Felelősség

A törvény által megengedett mértékig a Vállalkozó ezennel kizár minden felelősséget a Weboldal Megrendelő általi használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

a Megrendelő bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a Weboldalon közzétett információ ösztönözte;

a Weboldal használatának lehetetlensége;

a Megrendelők által átadott tartalom;

és a Weboldalon szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.

 

A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő által a Vállalkozóval szemben érvényesíthető kártérítés mértéke nem haladhatja meg a Vállalkozó részére a Megrendelő által megfizetett vállalkozói díj mértékét.

A Vállalkozó semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.

Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Weboldal akadálytalan működését és a vásárlást.

Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

Bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett –, de főleg bármilyen adat elvesztése.

Bármely szoftver nem megfelelő működése.

Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

 

A Vállalkozó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Weboldalhoz való csatlakozás, a Weboldal megtekintése miatt következett be.

Megrendelő teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, a jogsértő tartalom általa történő rendelkezésre bocsátásából, illetve Weboldalon történő közzétételéből eredő károkért. A Vállalkozó ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A jelen pontban tárgyalt korlátozások nem érvényesek, ha és amennyiben a kár, haláleset vagy személyi sérülés a Vállalkozó szándékos cselekedetének, mulasztásának vagy súlyos gondatlanságának a következménye.

 

A Weboldal működése

A Vállalkozó nem tudja garantálni a Weboldal megszakítás- és hibamentes működését, ilyet nem vállal, a működési hibák miatt nem vonható felelősségre. A Vállalkozó jogosult a Weboldal működését karbantartási okokból szüneteltetni.

A Vállalkozó jogosult a Weboldal tartalmának előzetes tájékoztatás nélküli megváltoztatására.

A Weboldal tartalmazhat más weboldalakra vonatkozó hivatkozásokat, utalásokat, melyek a Vállalkozó Weboldalának egy adott személyéhez, tevékenységéhez kapcsolódnak. Az előzőkben nevezett weboldalakon szereplő információkkal, azok tartalmával kapcsolatban a Vállalkozó semmilyen felelősséget nem vállal.

Panaszkezelés

A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím a fentiekben került megjelölésre.

A Megrendelő panaszát szóban (személyesen vagy telefonon) vagy írásban jelentheti be a Vállalkozó elérhetőségein. Nem minősül panasznak, ha a Megrendelő a Weboldal működésével, tevékenységével kapcsolatosan tájékoztatást, állásfoglalást kér.

A Vállalkozó a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, illetve ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Vállalkozó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát a vásárlónak átadja, egyebekben pedig a következő pont szerint jár el.

Az írásbeli (ideértve az elektronikus úton) valamint telefonon tett panaszt a Vállalkozó – törvény eltérő rendelkezése hiányában – harminc napon belül írásban megválaszolja. Az ilyen módon előterjesztett panaszt a Vállalkozó egyedi azonosítószámmal látja el. A válaszhoz a Vállalkozó csatolja a panaszról felvett jegyzőkönyvet is. A rögzített panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét, és a panasz leírását. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles, továbbá felhívja a vásárló figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre. A válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A Vállalkozó által felvett jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben fogyasztói szavatossági igény bejelentése esetében a 19/2014 (IV.29.) NGM. rendeletben előírt adatokat.

 

XII. Jogorvoslat

Fogyasztó (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, tehát a Megrendelő ezen minőségével összefüggésben alapvetően nem) jogosult békéltető testülethez fordulni. A Vállalkozó székhelye szerint illetékes Békéltető Testület a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület (Címe: Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.; e-mail: bekeltetes@bmkik.hu; telefon: 06-66-324-976; fax: 06-66-324-976). Az egyéb békéltető testületek elérhetőségei és további tájékoztatás megtalálható az alábbi linken: https://mkik.hu/a-bekelteto-testuletek-teruleti-honlapjai

Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platform, amely jogviták rendezésére használható, elérhető az alábbi linken: http://ec.europa.eu/odr , a platform használatának feltételeivel együtt.

A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéssel összefüggő jogviták vonatkozásában kikötik azon járásbíróság, illetve törvényszék kizárólagos illetékességét, amely a Vállalkozónak a szerződéskötéskor fennálló székhelye szerint egyébként illetékes lenne.

 

XIII. Egyebek

Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezését bíróság érvénytelennek találja, az érvénytelenség nem érinti az egyéb rendelkezések érvényességét, azok továbbra is érvényesek maradnak.

A Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy a Vállalkozó az elkészült videókat és a Megrendelővel fennálló ügyleti kapcsolatát referenciaként használja, ezekre nyilvánosan hivatkozzon. A Megrendelő ezen hozzájárulását jogosult egyoldalú nyilatkozatával visszavonni.

A Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával nyilatkozik, hogy a videókat üzleti tevékenységével kapcsolatban rendeli meg, így nem minősül fogyasztónak.

A Weboldal használatával Ön kijelenti, hogy a Felhasználási Feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és az oldal használatának feltételeként elfogadja.

A Weboldal tartalma szerzői jogi oltalom alatt áll, annak vagy részeinek engedély nélküli bármilyen formában vagy célból történő felhasználása tilos!